NHÀ TRỌ

 • Tiền phòng: 350.000 đồng/người/tháng

 • Tiền điện: Giá nhà nước

 • Tiền nước: Giá nhà nước

 • Tiền phòng: 580.000 đồng/người/tháng

 • Tiền điện: Giá nhà nước

 • Tiền nước: Giá nhà nước

 • Tiền phòng: 1 200 000 đồng/tháng

 • Tiền điện: 4.000 đồng/kWh

 • Tiền nước: 12.000 đồng/người/tháng

 • Tiền phòng: 2.000.000 đồng/tháng

 • Tiền điện: 4.000 đồng/kWh

 • Tiền nước: 35.000 đồng/người/tháng

 • Tiền phòng: 2.000.000 đồng/tháng

 • Tiền điện: 3.500 đồng/kWh

 • Tiền nước, wifi, thang máy: 100.000 đồng/người/tháng

 • Tiền phòng: 800.000 đồng/tháng

 • Tiền điện: -

 • Tiền nước: -