VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Khai báo y tế dành cho đối tượng viên chức, người lao động.

NGƯỜI HỌC Ở KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM

Khai báo y tế dành cho đối tượng sinh viên, học viên ở Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

NGƯỜI HỌC KHÔNG Ở KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM

Khai báo y tế dành cho đối tượng sinh viên, học viên không ở Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.